Achterhoek vlag
  • wakkerlaorne

Over ons

Wakker Laorne is een belangenvereniging, die met haar bestuur en werkgroepen de belangen van ons prachtige dorp Laren en haar bewoners zo goed mogelijk wil behartigen. De werkgroepen beschikken over specifieke kennis en waar nodig worden deskundigen binnen of buiten de vereniging geraadpleegd.

De vereniging werd opgericht in 1992 met als doel het vertegenwoordigen van de belangen van Laren en omstreken bij bestuurlijke en andere instanties, het coördineren van de diverse belangen van Laren, het inwinnen van informatie en het doorspelen daarvan aan de leden, een “postbus-functie” voor Laren en voorts al datgene wat daarmee in de ruimste zin in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Met de naam van onze vereniging wordt niet alleen aangeven dat we waken over de belangen van Laren en haar omgeving, WAKKER is ook een acroniem voor Werken Aan Kansen, Knelpunten En Rechten. Om dit waar te maken hebben bestuur en werkgroepen de hulp en inbreng van alle inwoners nodig. Daarom het verzoek aan alle Larenaren: denk met ons mee, breng ons op de hoogte van kansen, knelpunten en rechten. Wij zullen dan de haalbaarheid en mogelijke oplossingen onderzoeken en rechtsposities ondersteunen.
Hiertoe hebben we regelmatig contact met gemeente (gemeenteraad, college van B&W en gemeenteambtenaren) en in voorkomende gevallen ook met ambtenaren en bestuur van de provincie en overige instanties. Wakker Laorne onderhoudt tevens contact met de belangenverenigingen uit de overige kernen van de gemeente Lochem en is aangesloten bij de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK).

Elk jaar vóór 30 juni brengt het bestuur aan de algemene ledenvergadering verslag uit over het gevoerde beleid. Hierbij wordt rekening en verantwoording afgelegd over het afgelopen kalenderjaar en worden de begroting en de plannen voor het komende jaar aan de vergadering voorgelegd.

Middels de verschillende media als dagbladen, website en social media houden we onze leden tussentijds op de hoogte van de ontwikkelingen. Om het contact met het bestuur eenvoudiger te maken is er voorafgaande aan de maandelijkse bestuursvergaderingen (laatste woensdag van de maand, behalve in juli en december) een inloophalfuurtje, dat begint om 19.30 uur. Iedereen heeft de mogelijkheid om met één of meerdere bestuursleden te overleggen.

Meer informatie over Wakker Laorne vindt u in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Ons privacystatement vindt u hier.