Achterhoek vlag
direct access
  • wakkerlaorne

Woningnood in Laren

In Laren, net als in de rest van Nederland, Is de vraag naar huizen veel groter dan het aanbod. Daardoor wordt het steeds moeilijker om een huis te vinden. En worden de prijzen alsmaar hoger. Wakker Laorne strijdt al jaren voor meer woningen. In deze bijdrage van de werkgroep Wonen & Duurzaamheid een overzicht.

Enquête
Sinds 2017 pleit Wakker Laorne bij de gemeente Lochem voor uitbreidingslocaties. Om de behoefte te inventariseren heeft Wakker Laorne al 5 jaar geleden een enquête gehouden om meer inzicht te krijgen in de woonbehoefte in Laren. Door de enquête werd de grote behoefte aan woningen duidelijk in kaart gebracht. Ook werd helder dat ook specifiek voor starters en senioren gebouwd moest gaan worden. De resultaten zijn indertijd aangeboden aan de gemeente.

Vertraging bij Gemeente Lochem
Er mag niet overal gebouwd worden. Om nieuwe woningen te kunnen bouwen moeten er eerst plekken worden aangewezen door de gemeente. Dat gebeurt op basis van een zogenaamde Woonvisie. Binnen de huidige Woonvisie van de gemeente Lochem mag er in Laren niet gebouwd worden. De gemeente wilde, ondanks de lokale urgentie, daarom eerst een nieuwe Woonvisie opstellen voor de periode tot en met 2030. Initiatieven voor woningbouw werden tot de vaststelling van de nieuwe Woonvisie niet in behandeling genomen. In het voorjaar van 2021 was er eindelijk een eerste concept visie klaar was. Wakker Laorne heeft daarop uiteraard haar reactie gegeven. Omdat de gemeenteraad vervolgens wilde debatteren over uitgangspunten voor woningbouw, heeft het tot maart 2022 geduurd voordat de Woonvisie door de gemeenteraad kon worden vastgesteld.
Wakker Laorne heeft in diverse overleggen met de gemeente de grote behoefte aan woningbouw voor Larenaren kenbaar gemaakt. Ook schriftelijk (voor- en najaar 2021) is richting het college van B&W aangegeven dat de nood hoog is. Daarnaast is bij de gemeenteraad diverse keren aandacht gevraagd voor het nijpende probleem.

Woonvisie klaar, het wachten is nu op een kernvisie
In de woonvisie staat dat de gemeente tot 2030 ruim 1.300 nieuwe woningen wil bouwen. Voor Laren betekent het ongeveer 180 huizen erbij. Voor de bouw zijn locaties nodig. Aan de randen van de kern van Laren heeft de gemeente daarom op een drietal locaties “Wet Voorkeursrecht Gemeente” gevestigd. Op die locaties zou (een groot deel van) de woningen gebouwd kunnen worden. De volgende stap is de vaststelling van een zogenaamde kernvisie voor Laren. De gemeente heeft aangegeven dat de kernvisie pas eind van het jaar (2022) kan worden vastgesteld. Woningzoekenden op zoek naar een nieuwbouwwoning zullen dus opnieuw geduld moeten hebben. Dit tot frustratie van de werkgroep, maar vooral ook van alle Larenaren die op zoek zijn naar een woning in ons mooie dorp.

Wat kun je verder verwachten van de werkgroep Wonen en Duurzaamheid?
De werkgroep kijkt kritisch mee met de plannen en de bouwinitiatieven die op de plannen volgen. Wakker Laorne heeft nauw contact met de jongerengroep ‘’wonen in Laren’. Zij presenteren zich op dinsdag 24 mei tijdens de Algemene Ledenvergadering van Wakker Laorne. Snelheid maken is en blijft de eerste prioriteit. Maar de werkgroep let ook op:
  • Een gevarieerd woningaanbod met diverse woningtypen voor verschillende doelgroepen (waarbij de nadruk ligt op woningen voor starters en senioren).
  • Voldoende betaalbare/ goedkope woningen.
  • Bij voldoende animo voorrang voor woningzoekenden uit Laren/ gemeente Lochem (of met een duurzame binding met Laren).
  • Zelfbewoningsplicht (zodat woningen niet verkocht worden als belegging)
  • Bouwkavels voor particulier- en collectief opdrachtgeverschap.
  • Klimaatverandering en duurzaamheid.
  • Behoud van het dorpse karakter van Laren.
  • Minimale impact voor omwonenden.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de werkgroep Wonen en Duurzaamheid via wonen_en_duurzaamheid@wakkerlaorne.nl

Voor meer informatie over de woonvisie en mogelijke uitbreidingslocaties in Laren en Exel: Kernvisie Wonen Laren & Exel