Achterhoek vlag
  • wakkerlaorne

Uitkomsten enquête verkeersveiligheid kern Laren

Onlangs is er door Wakker Laorne een enquête gehouden onder de Larense bevolking over de verkeersveiligheid op de hoofdroute door het dorp (het 30 km deel van de Rengersweg, Dorpsstraat en de Deventerweg). Maar liefst 436 personen hebben gereageerd. De belangrijkste conclusies worden hier samengevat weergegeven.

Het merendeel van de respondenten geeft aan zich veilig te voelen als fietser (23% voelt zich onveilig; 53% voelt zich veilig). Hetzelfde geldt als voetganger bij het oversteken (30% voelt zich onveilig; 53% voelt zich veilig). Ook vinden de meesten dat de huidige situatie met o.a. 30 km/uur voldoende veiligheid oplevert in de dorpskern en dat de verkeerssituatie moet blijven zoals die nu is.

De aangebrachte maatregelen (zebrapaden, verhoogde kruisingsvlakken, chicane in de Rengersweg) wordt door een overgrote meerderheid als goed ervaren. Meer verkeersdrempels of verhoogde plateaus vindt het merendeel (77%) niet nodig, net zoals het smaller maken van de rijbaan (met name bij de Rengersweg) (71 % is niet vóór). Slechts 24% is voor het opheffen van de voorrangsregeling, zodat verkeer van rechts voorrang gaat krijgen.

Naast het invullen van de enquete konden ook suggesties, ideeën of opmerkingen ingebracht worden. Hiervan is massaal gebruik gemaakt (211 reacties).

Veruit de meeste opmerkingen hebben betrekking op de ligging van de zebrapaden bij de kruising Deventerweg-Dorpsstraat-Holterweg (56 keer genoemd). Volgens de reacties liggen deze te dicht bij de kruising. Ook wordt veel opgemerkt dat voetgangers die willen oversteken bij de zebrapaden in het donker onvoldoende zichtbaar zijn (22 keer).

Mede naar aanleiding van deze veel gemaakte opmerking heeft de gemeente inmiddels toegezegd ter plaatse van de oversteekplaatsen zwaardere lampen in de straatverlichting te zullen plaatsen. Verder wordt 11 keer genoemd dat het goed zou zijn als vrachtverkeer geweerd zou worden in het dorp. 6 Mensen geven aan dat het smaller maken van de rijbaan juist meer gevaar op gaat leveren voor fietsers. Een veel gemaakte opmerking is ook dat meer handhaving en/of het plaatsen van flitspalen er toe zal bijdragen dat de snelheid omlaag gaat (22 keer genoemd).

Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor het deel Deventerweg vanaf de Postelstraat tot voorbij de aansluiting met de Ooldselaan (7 keer genoemd) en voor de kruisingen Deventerweg-Schoneveld-De Kotten en Holterweg-Laarkamp-Vonkertweg (8 keer genoemd). Ten aanzien van deze laatste reacties kan gemeld worden dat de gemeente Lochem de herinrichting van het wegvak Postelstraat t/m het huidige begin van de 30 km zone op de Deventerweg voor dit jaar in de planning heeft staan.

De uitkomsten van deze enquête zullen door Wakker Laorne gebruikt worden in hun gesprekken met de gemeente over de verkeerssituatie en de verkeersveiligheid in Laren. Het vormt, mede door de hoge respons, een belangrijke indicator voor het bepalen van de aandachtspunten en prioriteiten.

Degene die geïnteresseerd is in de volledige uitkomsten van de enquête kan hiervoor contact opnemen met de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid van Wakker Laorne (verkeer_en_veiligheid@wakkerlaorne.nl).