Achterhoek vlag
  • Regio

Woningplannen voor de hele gemeente Lochem

woensdag 7 juli 2021 administrator

De woningnood is hoog. Ook in de gemeente Lochem is een grote behoefte aan woningen voor starters, ouderen en gezinnen. Daarom wil de gemeente het aantal woningen in de gemeente Lochem de komende jaren fors uitbreiden. In de periode tot 2030 worden ruim 1300 nieuwe woningen verdeeld over de kernen gebouwd. Voor ongeveer 800 woningen zijn nieuwe woonlocaties nodig. De woningbouwplannen staan per kern beschreven in een kernvisie Wonen. Inwoners hebben vanaf eind augustus de gelegenheid om hierop te reageren.


Met deze woningbouwplannen wil het college van burgemeester en wethouders de leefbaarheid in de kernen behouden en waar mogelijk vergroten. In de kernvisies staan de beoogde locaties, het aantal te bouwen woningen en het type woning vermeld. Met verschillende partijen zoals dorpsraden en woningcorporaties worden de kernvisies besproken. Nadat ook de inwoners de gelegenheid hebben gehad om op de plannen te reageren, stelt het college van B&W de gemeenteraad later dit jaar voor om de kernvisies vast te stellen.


Verschillende mogelijkheden voor bouwlocaties

Per kern worden verschillende bouwmogelijkheden onderzocht. Denk aan het aanpassen van bestaande panden naar woningbouw in. Daarnaast kijkt de gemeente naar geschikte bouwlocaties binnen de bebouwde kom en naar uitbreidingsmogelijkheden buiten de bebouwde kom, grenzend aan de bestaande kern.


Voorkeursrecht voor gemeente geeft meer regie

Wanneer er grond nodig is om te bouwen buiten de bebouwde kom, kan de gemeente in sommige gevallen de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) vestigen. Dat betekent dat grondeigenaren wanneer zij plannen hebben om hun grond te verkopen, verplicht zijn om deze grond eerst aan te bieden aan de gemeente. De gemeente heeft Wvg gevestigd op zoekgebieden voor woningbouw in een groot aantal kernen. De eigenaren van deze gronden hebben hierover een brief ontvangen.


Niet alle zoekgebieden zullen ook daadwerkelijk gebruikt worden voor woningbouw. Wvg geeft de gemeente de gelegenheid om als eerste gronden aan te kopen wanneer zij die gronden nodig denkt te hebben voor woningbouw. Daarmee heeft de gemeente meer regie op de woningbouw. Denk daarbij aan betaalbaarheid van woningen en fasering van woningbouwplannen.


Mogelijkheid voor reacties vanaf eind augustus

De gemeente overlegt per kern met de betreffende dorpsraad over de kernvisie Wonen. Eind augustus en begin september krijgen inwoners de gelegenheid om de plannen in te zien en om daarop te reageren. Dat kan digitaal via lochem.nl en er komen inloopmomenten. Nadere informatie hierover volgt half augustus in gemeentenieuws, op lochem.nl en op de website van de dorpsraad.